Ägar- och ledningsprövning

Har du ett vanligt aktiebolag ska exempelvis ändringar i styrelsens sammansättning, byte av VD, ägare eller revisor göras till Bolagsverket. Vi hanterar detta åt dig. Står ditt bolag under tillsyn kräver Finansinspektionen att en prövning görs av styrelseledamöterna och av personer i ledande befattningar. Det finns också EU-regler på detta område som kan behöva iakttas, exempelvis hur nomineringar till styrelsen och ledande befattningar bör ske, successionsplanering och hantering av intressekonflikter mm. Vi hjälper ditt företag att upprätta robusta processer för dessa ändamål.