Bolagsstyrning (governance)

Vi har mångårig erfarenhet av arbete med bolagsstyrning och intern kontroll. Det är ett område som Finansinspektionen kontinuerligt fokuserat på i uppföljningen av finansiella företag och som legat till grund för många sanktionsbeslut. För banker och kreditmarknadsbolag har nya föreskrifter trätt i kraft som detaljreglerar detta område och som bl a. ställer krav på tydlig och ändamålsenlig organisationsstruktur, dokumenterade beslutsrutiner, rapporteringsvägar och befattningsbeskrivningar, iakttagande av dualitetsprincipen, fungerande kontinuitetshantering samt ett utökat uppföljningsansvar för styrelsen och VD. Motsvarande krav återfinns också på andra finansiella områden. Läs gärna mer under fliken ”Bolagsrätt”.