Compliance

Nya lagar och regler fortsätter att introduceras på den finansiella marknaden. Detta innebär att företagen och deras organisationer kontinuerligt måste anpassa sig till nya förutsättningar i en redan komplex miljö. Vi på Realjuridik är väl medvetna om hur viktigt det är för bolagens överlevnad och konkurrenssituation att kunna hantera dessa utmaningar samtidigt och parallellt med utvecklingen av affärsverksamheten.

Realjuridik har mångårig erfarenhet av praktisk regulatorisk rådgivning och compliancearbete inom såväl svenska som internationellt verksamma finansiella institut (bank, försäkringsbolag, fondbolag och värdepappersbolag). Den praktiska erfarenheten av implementerings- och uppföljningsarbetet är det som skiljer Realjuridik från våra konkurrenter.

Vi ger konkreta råd och rekommendation på hur ni kan gå till väga för att hantera eventuella utmaningar som uppkommer i en specifik situation eller hur ni skulle kunna agera för att uppnå ett visst eftersträvat resultat. Vi vet vad det innebär att behöva fatta beslut och välja väg och har erfarenhet av de särskilda överväganden som behöver göras i samband med ett gott implementeringsarbete. Compliance handlar framför allt om förankring och tydlig kommunikation. Vi vet hur arbetet kan genomföras på ett smidigt sätt samtidigt som resultatet blir så bra som möjligt för just din verksamhet.

 Compliancetjänster

Vi tillhandahåller tjänster inom juridisk finansiell rådgivning och compliance (regelefterlevnads-) arbete på den finansiella marknaden. Då Realjuridik har erfarenhet av samtliga typer av finansiella institut kan vi ta ett helhetsgrepp om de aktuella frågorna utifrån behovet inom koncernen eller i det individuella bolaget. Vi arbetar med dessa frågor i nära samarbete med bolagets compliance officer, VD, ledning och/eller styrelse. Vi kan bistå med att identifiera och arbeta med compliancerisker inom ett visst område eller för bolaget som helhet. Vi kan även bistå med punktinsatser, enskilda kontroller, analyser och rapporter liksom utbildning.