Personuppgifter

Företag behandlar och lagrar regelmässigt ett stort antal personuppgifter. Kraven har också ökat avseende behandlingen av personuppgifter. EU har redan en strikt personuppgiftslagstiftning och kraven kommer i takt med att det kommersiella värdet av personuppgifter ökar. Att behandla personuppgifter och samtidigt värna om anställdas och kunders integritet på ett tydligt sätt innebär även en allt viktigare konkurrensfördel.

Personuppgiftslagen (PUL), våra grundlagar och övriga regelverk reglerar skyddet för den personliga integriteten och möjligheterna att använda personuppgifter i marknadsföring och andra kommersiella sammanhang.

PUL förutsätter att företaget har rutiner och processer för att säkerställa att lagens krav uppfylls. Företag som brister i detta ansvar riskerar anmärkningar från Datainspektionen, skadeståndskrav och personligt straffansvar för styrelse och ledning.

Realjuridik bistår med revision, löpande rådgivning, utbildning och rapportering avseende hur personuppgifter får hanteras för att säkerställa att regelverken efterlevs.

Realjuridik åtar sig även uppdrag som företags personuppgiftsombud där vi bland annat

  • Utövar tillsyn över behandlingar
  • Uppmärksammar och rapporterar eventuella brister i behandlingar
  • Utarbetar rutiner för personuppgiftsbehandling
  • Bistår i kontakten med Datainspektionen
  • För förteckning över behandlingar
  • Utgör stöd för registrerade att vid behov få rättelse
  • Löpande rapporterar till VD och styrelse
  • Genomför utbildningar