Rapportering till VD, ledning och styrelse

Realjuridik har mångårig erfarenhet av compliancerapportering. Genom att regelbundet redovisa och redogöra för regelefterlevnaden i ert bolag och informera om nya regelverkskrav säkerställer vi att företaget lever upp till kraven på återrapportering av compliancefrågorna till ledning och styrelse. Vi kan även bistå som bollplank i enskilda compliancerelaterade frågor.