Styrelsen och VD:s arbete

Utvecklingen både inom EU och i Sverige har gått mot att styrelserna behöver ta ett allt större ansvar för uppföljning och sätta sig in i företagens arbete. Dessa och många andra frågor ska regleras i styrelsens arbetsordning och i VD-instruktionen. Vi vet vad som krävs och vilka frågor som bör regleras i respektive dokument.

På senare tid har även media bevakat att företagen också beaktar etiska frågor i sitt arbete. Det är därför viktigt att frågor om anti-korruption, hållbarhet och samhällsansvar tas upp på styrelsens agenda. Realjuridik hjälper er med att sätta en robust struktur för styrelsens och ledningens arbete. Vi kan den svenska koden för bolagsstyrning vari man också finner matnyttig information för icke börsnoterade bolag. Vi bistår också med att sammanställa och genomföra utbildningar för era styrelseledamöter i aktiebolagsrättsliga frågor och om vad styrelseledamotsansvaret egentligen innebär.